Přihlašte se do naší autoškoly online. online formular


Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly (platné od 1.1.2021)

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzená posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí plnou částku nebo zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

·       podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, tj podpisem jeho zákonného zástupce v žádosti o řidičské oprávnění ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců

·         není nezpůsobilá k právním úkonům,

·         je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,

·         má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,

·         splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní záko,

·         není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

2. Kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.autoskolahanus.cz.

Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit plnou částku ceny kurzu anebo zálohu na kurzovné minimálně ve výši poloviny ceny kurzu. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení fixních nákladů na výuku teoretických předmětů autoškoly. Okamžikem uhrazení ceny kurzu anebo složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu a při nejbližší možné příležitosti mu bude instruktorem předán tzv. „Průkaz žadatele o řidičské oprávnění“, do kterého učitel zaznamenává účast na výcviku a kterou je žadatel povinen předkládat při každé hodině výcviku. Dokud nebude minimálně záloha uhrazena, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku!

Kurzovné je možné uhradit v plné výši nebo maximálně ve dvou splátkách, přičemž nejnižší možná částka k uhrazení je 50% ceny kurzu. Kurzovné lze uhradit v hotovosti anebo bezhotovostně vložením/převodem na účet Equa Bank. Pro identifikaci platby žadatel uvede jméno žáka a jako specifický symbol žákovo rodné číslo BEZ čísla za lomítkem (př. 800120 = 80rok, 01měsíc, 20den).

Žadateli bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno!

Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před závěrečnou zkouškou. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele bez nároku na finanční vyrovnání.


5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny výuky a výcviku. Storno poplatek bude zaúčtován do závěrečného vyúčtování kurzovného.


6. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého instruktora a nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení nebo o odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia. Ukončení výcviku se provede podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

 

7. Cvičné jízdy

Cvičná jízda trvá 45 minut, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na dvouhodinové cvičné jízdě, která trvá 90 minut.

Před zahájením cvičné jízdy je instruktor povinen zaznamenat stav tachometru do knihy evidence o výcviku v řízení vozidla. Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru a žadatel záznam podepíše.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 12 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS nebo přes WhatsApp svému instruktorovi. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast nebo za zmařenou jízdu ze strany žadatele se řídí platným ceníkem a slouží k pokrytí nákladů za ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku v hotovosti.

Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky nebo prostřednictvím sms, nebo přes WhatsApp a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky nebo prostřednictvím sms. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková nebo s volnou patou, tj. „žabky“, pantofle apod.). Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A je dále povinen se na jízdu dostavit oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.


8. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně-správních činností, pracoviště Praha 10 – Bohdalec  a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora.

Předvedení k řádné závěrečné zkoušce je zahrnuto v ceně kurzu. Součástí kurzovného není správní poplatek městskému úřadu, který žák platí přímo úřadu. Za předvedení k opakované zkoušce (tj. zkouška z testů nebo zkouška z jízd, případně obojí) žák platí správní poplatek dle platného ceníku v části „Ostatní - Poplatky“.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 48 hodin před zahájením zkoušky instruktorovi nebo vedení autoškoly telefonicky nebo prostřednictvím SMS nebo přes WhatsApp.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu podle ceníku, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. dodatečnými cvičnými jízdami nebo konzultacemi.


9. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.


10. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky nebo výcviku spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.